Firma PRB METAL-BUD powsta?a w 2005 roku we Wroc?awiu jako Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?.

G?ównym przedmiotem dzia?alno?ci firmy jest wykonawstwo:

Instalacji: sanitarnych,  wentylacji i klimatyzacji oraz izolacji zimnoi ciep?ochronnych  na obiektach hal przemys?owych  i w budynkach u?yteczno?ci publicznej.

Ma?ej architektury: 

Obejmuj?cej zagospodarowania terenu w Place zabaw, boisk sportowych, chodników i ulic z kostki betonowej i granitowej oraz aran?acje zieleni wraz z nasadzeniami i pó?niejsz? piel?gnacj?. Inwestycje realizowane na zlecenie Zarz?du Zasobu Komunalnego, spó?dzielni mieszkaniowych i firm developerskich           

W mniejszym stopniu zajmujemy si? monta?em :

Instalacji przemys?owych

U?ywanych do transportu: py?u drzewnego ,mg?y olejowej itp.wyst?puj?cych w du?ych zak?adach produkuj?cych p?yty wiórowe ,armatur? medyczn?,komponenty chemiczne oraz elementy motoryzacyjne

Konstrukcji stalowych

Wykorzystywanych zarówno w budownictwie ogólnym jak i podczas budowania hal przemys?owych dla zak?adów produkcyjnych

Jeste?my Developerem mieszkaniowym. W sprzeda?y posiadamy domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Aktualne projekty <= kliknij tutaj

  • Instalacja sanitarne i przemys?owe
  • Infrastruktura Budowlana
  • Konstrukcje Stalowe
  • Wentylacja Przemys?owa
  • Budownictwo Mieszkaniowe
Instalacja sanitarne i przemys?owe Infrastruktura Budowlana Konstrukcje Stalowe Wentylacja Przemys?owa Budownictwo Mieszkaniowe Kontakt Mapa Google